Školský vzdelávací program

Naša súkromná materská škola plní požiadavky a ciele Školského vzdelávacieho programu

„Vo Veselom úli“

Východiskom a záväzným dokumentom pre jeho tvorbu bol Štátny vzdelávací program ISCED O - predprimárne vzdelávanie, ako najvyšší kurikulárny dokument.

Pri tvorbe  Školského vzdelávacieho programu sme vychádzali z filozofie našej materskej školy a z hlavného cieľa predprimárneho vzdelávania, ktorým je  dosiahnuť optimálnu perceptuálnomotorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Náš školský vzdelávací program  realizujeme v bezpečnom, príjemnom a estetickom prostredí, v atmosfére, ktorá plne rešpektuje individualitu každého dieťaťa a ktorá podporuje sebaúctu i vzájomnú úctu jednotlivých detí navzájom a vytvára rovnako priaznivú výchovno- vzdelávaciu klímu pre všetky deti.

Dôraz kladieme na rozvoj všetkých psychických, fyzických i sociálnych kompetencií a vedieme deti k vzájomnej tolerancii a k rešpektovaniu odlišností. Dané kompetencie rozvíjame vyvážene, prostredníctvom zážitkových, tvorivých a inovačných metód či foriem vzdelávania. Tiež obohacujeme výchovu a vzdelávanie o prvky psychomotorickej terapie, činnostnej terapie, arteterapie, biblioterapie, dramatoterapie a terapie hrou.

Absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole získa dieťa Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania môžu vydať len materské školy zaradené do siete škôl a školských zariadení (v súlade so zákonom č. 596/203 Z. z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve...).

Náš školský vzdelávací program je rozdelený do desiatich obsahových celkov, ktoré vychádzajú z prirodzeného sledu udalostí, ktoré dieťa prežíva v priebehu roka. Každý obsahový celok je rozdelený na niekoľko tém.

Na stiahnutie:

pdf_ico Ciele predprimárneho vzdelávania

pdf_ico Profil absolventa

pdf_ico Osnovy školského vzdelávacieho programu