Strava

Pre naše včeličky zabezpečujeme stravu zo susediacej štátnej škôlky. Je pre ne chutná a biologicky hodnotná. Naporciovanú zakrytú stravu prepravujeme cez vnútornú spojovaciu chodbu s našou materskou školou na prepravnom vozíku a ihneď podávame. Pitný režim zabezpečujeme v spolupráci s jedálňou a pitnou vodou Lucka.

CENNÍK STRAVY


CELODENNÁ STRAVA:
Desiata 0,29 €
Obed 0,67 €
Olovrant 0,23 €
Denná réžia 1,13 €
Spolu 2,32 €

POLDENNÁ STRAVA
Desiata 0,29 €
Obed 0,67 €
Denná réžia 1,13 €
Spolu 2,09€

Povinnosťou rodiča je nahlásiť neprítomnosť dieťaťa do 7:45 službukonajúcej učiteľke, v prípade nesplnenia tejto povinnosti si SMŠ v tento deň účtuje cenu stravnej jednotky s réžiou, aj napriek neprítomnosti dieťaťa.

Strava sa uhrádza koncom mesiaca podľa reálnej dochádzky dieťaťa. Povinnosťou rodiča je uhradiť stravné do dvoch dní od obdržania šekovej poukážky na číslo účtu: 1646084957/0200. Stravné je možné uhradiť aj bankovým prevodom. Pri platbe bankovým prevodom odporúčame uviesť meno a priezvisko dieťaťa do správy pre prijímateľa.

JEDÁLNY LÍSTOK