Súkromná škôlka Veslý úľ

V  materskej škole „Veselý úľ“ si uvedomujeme, že obdobie predškolského veku má veľký vplyv na ďalší život človeka. Dieťa, ktoré má v prvých rokoch života dobré emocionálne zázemie získava lepšie predpoklady pre zdravý vývin a je  úspešnejšie v živote. Preto naša materská škola  vytvára podnetné príjimajúce prostredie s individuálnym prístupom pre všetky deti -  zdravé aj deti inak obdarované (so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami), ktoré sú v škôlke integrované. Vytvorenie prirodzených životných situácií počas dňa napĺňa obidve skupiny vzájomným poznávaním, rešpektovaním, toleranciou, komunikáciou a pomocou.

Výhodou malého počtu detí v triede je nielen možnosť  individuálneho prístupu, ale zároveň  sa tým znižuje chorobnosť detí.

Zastávame názor, že dieťa tvorivé v hre a v činnostiach, je tvorivé i v bežnom živote,  v riešení najrozličnejších problémov a lepšie zvláda stresové situácie, ktoré bežný život prináša. Preto sa zameriavame na rozvoj kreativity a flexibility.

Naše pani učiteľky sú  vysokoškolsky vzdelané v odbore liečebná pedagogika s moderným prístupom k výchove a vzdelávaniu detí. Ich prístup je založený na láske a dôvere k dieťaťu. V takejto výchove sa posilňuje sebaúcta a zvyšuje  sa sebavedomie dieťaťa.

V záujme čo najúcinnejšieho rozvoja osobnosti dieťaťa je našim cieľom  vtiahnuť rodičov čo najviac  do aktívnej spolupráce s našou materskou školou. Spoluprácu s rodičmi budujeme na báze partnerských osobných vzťahov. V centre tejto spolupráce je dieťa a jeho potreby.

Rešpektujeme stravovacie návyky a odpočinok detí podľa želania rodičov.

Našou výhodou je, že sa nachádzame vo výbornej lokalite. V blízkosti sa nachádza obchodné centrum Budúcnosť, pošta, lekáreň, Soľná jaskyňa..., cca 10 minút od IKEA, Hypernova. K materskej škole je dobrý prístup aj od obcí smerom od Senca (Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Čierna Voda, Most pri Bratislave...).

V blízkosti materskej školy je „pešia zóna“ (ul. V. Clementisa) uprostred zelene. Súčasťou zariadenia je veľká uzavretá – bezpečná záhrada s inriskom, ktorej druhú časť využíva fungujúca štátna materská škola.


Súkromná materská škola  „Veselý úľ“ je zaradená v v sieti Ministerstva školstva SR.


Identifikačné údaje:

Názov školy: Súkromná materská škola
Druh školy: Jednotriedna materská škola integrovaná s celodennou výchovnou starostlivosťou
Sídlo školy:  Stálicová 2, 821 02  Bratislava
Vyučovací jazyk: slovenský
Dátum zriadenia školy: 1. Septembra 2008, Rozhodnutím MŠ SR zo dňa 13.8. 2007. číslo : CD – 2007 – 12783/25782 – 1 : 096/
Zriaďovateľ: Mgr. Miroslava Zubová, Homolova 10, 841 02 Bratislava
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 42130824;
Číslo účtu: 4009221078/7500 (ČSOB banka)
Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslava Zubová
Riaditeľka SMŠ: Daniela Řeháčková
Triedna učiteľka: Mgr. Libuša Tomášková