Informácie pre rodičov

Dochádzka detí do materskej školy

Naša materská škola je toho času v prevádzke od 7.00 -17.00 hod. Rodič privádza dieťa do materskej školy spravidla najneskôr do 8,30 h. a prevezme ho spravidla po 15.00 hod. Dieťa s poldennou dochádzkou si rodič prevezme medzi 12.00 – 12:30 hod.

V prípade, že rodič potrebuje priviesť dieťa do materskej školy v priebehu dňa, dohodne čas jeho príchodu a spôsob stravovania so službukonajúcou učiteľkou tak, aby sa nenarušil priebeh činnosti ostatných detí (napr. aby neobmedzil pobyt detí vonku a pod.). V prípade prekážky v práci, či inej prekážky si musí rodič zabezpečiť inú osobu k prevzatiu dieťaťa. O prevzatí dieťaťa inou osobou informuje učiteľky v triede písomne formou splnomocnenia ( na stiahnutie v Tlačivách).

V prípade, že rodič potrebuje dieťa ponechať v materskej škole dlhšie ako do 17.00 hod., jeho povinnosťou je to telefonicky oznámiť minimálne dva dni vopred. V takomto prípade sa pre rodiča po sedemnástej hodine účtuje za pobyt dieťaťa v materskej škole samostatná tarifa.

Zdravie

Pretože zdravie našich detí je pre nás veľmi doležité, prosíme všetkých rodičov, ktorých dieťa má prvé symptómy ochorenia, aby svoje dieťa nechali doma na preliečenie a priniesli svoje dieťa spať do materskej školy až keď bude schopné plnohodnotne sa zapojiť do činností. Pri dlhšej neprítomnosti ako 5 dní pri opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy predloží zákonný zástupca dieťaťa písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia (na stiahnutie v Tlačivách).

Nakoľko do materskej škôlky prijímame iba zdravé deti, v prípade podozrenia na ochorenie môže učiteľka odmietnuť prijatie dieťaťa do triedy v zmysle § 7 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a v zmysle Prevádzkového poriadku materskej školy. Učitelia nesmú taktiež deťom podávať akékoľvek lieky, bez predchádzajúceho súhlasu a potrebných inštrukcií zo strany rodičov. V prípade ak dieťa v predškolskom zariadení počas dňa ochorie, učiteľ zabezpečí izoláciu dieťaťa s dozorom a telefonicky informuje rodiča.

Podrobnejšie informácie ohľadne oznámenia neprítomnosti dieťaťa v materskej škole nájdete tu: Práva a povinnosti detí a ich rodičov v materskej škole a Dochádzka detí do Súkromnej MŠ

Hračky z domu

Deti si môžu priniesť hračky z domu za tieto hračky však materská škola nepreberá zodpovednosť v prípade straty. Prosíme rodičov aby do škôlky nenosili drahé a príliš malé hračky. Do materskej školy sa nesmú nosiť hračky, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť alebo morálny vývin detí – zbrane, nebezpečné predmety a pod.

Oblečenie

Deti by mali chodiť do škôlky primerane oblečené pre pobyt vnútri škôlky, ako aj na pobyt vonku vzhľadom na počasie. Prosíme rodičov aby deti nosili odev v ktorom sa budú cítiť nielen pohodlne, ale i budú schopné sa samy obliecť a vyzliecť, aby sme spoločne v maximálnej miere podporovali ich samostatnosť. Nezabúdajte, že pri činnostiach v materskej škôlke sa deti môžu občas aj zašpiniť, prispôsobte tomu prosím oblečenie dieťaťa, aby sme sa vyhli zbytočným konfliktom.

Vždy informujte o prípadných zmenách v osobných údajoch detí a v osobných údajoch identifikujúcich zákonných zástupcov detí (zmena stavu, adresy, zamestnania, telefónne čísla, zdravotnú poisťovňu atď.) vedúceho zamestnanca alebo triednu učiteľku.